LINE @

@greenpac

EMAIL

greenpactank@hotmail.com

@greenpac

081 348 1159

EMAIL

ถังบำบัดน้ำเสีย

การจัดการน้ำเสียเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ในยุคที่ทรัพยากรน้ำกำลังเป็นที่จำกัดมากขึ้น การใช้และจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องจำเป็นอันเร่งด่วน เพื่อให้มีการใช้น้ำในปริมาณที่เพียงพอและสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยในการลดปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกไป แต่ยังเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ และสร้างความมั่นคงให้กับสังคมในระยะยาวอีกด้วย

ความสำคัญของถังบำบัดน้ำเสีย

ด้านการใช้งาน

 • ลดกลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย
 • ยืดอายุการใช้งานของระบบท่อระบายน้ำ
 • ลดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำ

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ป้องกันมลพิษทางน้ำ ลดการเน่าเสียของแหล่งน้ำ
 • รักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ช่วยให้ระบบนิเวศทางน้ำสมดุล

ด้านสุขอนามัย

 • ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในน้ำเสีย
 • ป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
 • ส่งเสริมสุขอนามัยในชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ

 • สนับสนุนนโยบายการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำ

ด้านกฎหมาย

 • สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

อุตสาหกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย

อุตสาหกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย เป็นส่วนสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม และการบำบัดน้ำเสียในประเทศ การผลิตถังบำบัดน้ำเสียเกี่ยวข้องกับการประมวลผลน้ำเสีย และการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ การผลิตถังบำบัดน้ำเสียจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน และข้อกำหนดในด้านกฎหมายของประเทศ โดยมีการออกแบบให้มีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว และมีการคำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณน้ำเสียที่ส่งออกไป และลดการปล่อยมลพิษ

กฎหมายการบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย

 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้ำเสียที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 1. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย และวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

 1. กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 • กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง และดัดแปลงอาคาร รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย

 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทบางขนาด
 • กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่เข้มงวดขึ้นสำหรับอาคารบางประเภท

 1. กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
 • บางท้องถิ่นอาจมีกฎหมายและข้อบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ถังบำบัดน้ำเสีย

ประเภทของถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดชนิด PE

ถังบำบัดชนิดไฟเบอร์กลาส ทรงแคปซูล

ถังบำบัดไฟเบอร์กลาสทรงแอปเปิ้ล

FAQ

ถังบำบัดน้ำเสียทำงานโดยแยกขยะของจากน้ำเสีย ของแข็งตกตะกอนที่ด้านล่างของถังเป็นตะกอน ในขณะที่น้ำเสียของของขยะไหลไปยังพื้นที่ระบายน้ำสำหรับการบำบัดเพิ่มเติมในดิน

ความถี่ในการสูบถังขึ้นอยู่กับขนาดของถัง, จำนวนคนในครัวเรือน, และปริมาณการใช้น้ำ โดยทั่วไปแล้ว, ถังบำบัดน้ำเสียควรสูบทุก ๆ 3 ถึง 5 ปีเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบ

หลีกเลี่ยงการจุดของวัตถุที่ไม่สามารถถูกสลายได้ เช่น พลาสติก, ผ้าอ้อม, กระดาษทิชชูและลดการใช้สารเคมีและน้ำมันหล่อเยาะที่สามารถทำให้เกิดการตกตะกอนของถังได้

การดูแลรักษาที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการให้แน่ใจว่าระบบถังบำบัดน้ำเสียทำงานอย่างถูกต้อง รวมถึงการสั่งการสูบเป็นระยะ, ประหยัดน้ำเพื่อลดภาระของระบบ, หลีกเลี่ยงสารที่เสียหาย, และการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะ

หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ที่รากลึกหรือติดตั้งโครงสร้างหนักเหนือระบบ, เนื่องจากนั่นสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์ประกอบและสร้างความรำคาญต่อการระบายน้ำเสีย